Usługi

Wykonujemy: 

 • badanie i ocenę stanu środowiska wodno-gruntowego,
 • projekty planu remediacji (z przedłożeniem i uzgodnieniem we właściwym oddziale RDOŚ),
 • pobór próbek i analizę fizyko-chemiczną gleby i wód gruntowych,
 • zaprojektowanie rodzaju bioremediacji skażonej gleby metodą GreenBack®, 
 • kosztorysowanie kilku wariantów bioremediacji,
 • dedykowane do konkretnego terenu aktywne roztwory mikrobiologiczne GreenBack®,
 • przeprowadzenie wymaganych zabiegów remediacyjnych,
 • optymalizację nawożenia,
 • monitoring jakości gleby, gruntu i wody,
 • opinie ornitologiczne i chiropterologiczne,
 • inne usługi z zakresu ochrony środowiska.

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do dyspozycji