O firmie

Firma nasza powstała w odpowiedzi na coraz większe potrzeby rynku związane z koniecznością poprawy stanu środowiska.

Powiązaliśmy wieloletnie doświadczenie laboratoryjne, praktykę terenową, specjalistyczną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, rekultywacji i kształtowania krajobrazu z pragnieniem kompleksowego, skutecznego rozwiązywania problemów zanieczyszczenia gleb.

Długoletnie badania i doświadczenia pozwoliły nam opracować wysokoskuteczny, biostabilizowany preparat o wydłużonym czasie działania i zwiększonej odporności na stresy środowiskowe. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody immobilizacji (biostabilizacja w substancjach żelujących) uzyskaliśmy efekt powolnego, długotrwałego uwalniania substancji aktywnej. Zastosowanie preparatów w takiej formie pozwala też na dokładne, miejscowe dozowanie preparatu, odporne na przemieszczanie i wypłukiwanie (np. ze spływem wód gruntowych lub infiltracją wód opadowych). Konsekwencją tych właściwości jest możliwość ograniczenia liczby niezbędnych aplikacji dogruntowych i zmniejszenia całościowych kosztów działań naprawczych. Wszystkie te właściwości sprawiają, że nasze biopreparaty są wielokrotnie bardziej skuteczne niż inne dostępne na rynku.

Opracowaliśmy również innowacyjną, wieloetapową metodę efektywnego użycia naszych biopreparatów, którą od lat stosujemy przy realizacji zadań polowych, a która pozwala na skrócenie czasu bioremediacji w terenie o około 30-50% w stosunku do czasu planowanego.

Jesteśmy jedynym w Europie producentem innowacyjnych, biostabilizowanych w substancjach żelujących preparatów mikrobiologicznych przeznaczonych do remediacji gleb.

W ostatnich latach wiele zrobiono w zakresie ochrony powietrza i wód. Przez wprowadzanie nowych technologii sukcesywnie zmniejsza się emisję CO2 i pyłów, nowe sieci kanalizacyjne i dziesiątki nowych oczyszczalni ścieków spowodowały poprawę jakości wód w rzekach. Zdecydowanie gorzej postępuje usuwanie zanieczyszczeń z gleb. Często pod względem powierzchniowym gleby zdegradowane mają niewielki udział procentowy w całkowitej wielkości terenu (miasta, gminy itp.) jednak ze względu na swoisty charakter stanowią duże zagrożenie środowiskowe. Na skażonej glebie spada poziom bioróżnorodności, życie organiczne jest ubogie, w skrajnych przypadkach całkowicie zanika. Opady atmosferyczne częściowo wypłukują substancje toksyczne i wraz ze spływem wód gruntowych roznoszą je po bliższej i dalszej okolicy. Skażeniu mogą ulegać studnie, ujęcia wód, najbliższe cieki wodne. Zasięg toksycznego oddziaływania jest czasem trudny do oszacowania, ale zawsze wielokrotnie większy od pierwotnie zanieczyszczonego terenu.

Nasze laboratorium analizuje próbki gleb pod kątem zgodności ze standardami jakości (rozporządzenie Min. Środowiska z dn. 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, Dz.U. z dnia 4 października 2002 r.)

Specjalizujemy się w analizowaniu zanieczyszczeń ropopochodnych i usuwaniu ich metodą fitoremediacji.

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do dyspozycji