O firmie

Firma nasza powstała w odpowiedzi na coraz większe potrzeby rynku związane z koniecznością poprawy stanu środowiska.

Powiązaliśmy wieloletnie doświadczenie laboratoryjne, praktykę terenową, specjalistyczną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, rekultywacji i kształtowania krajobrazu z pragnieniem kompleksowego, skutecznego rozwiązywania problemów zanieczyszczenia gleb.

W ostatnich latach wiele zrobiono w zakresie ochrony powietrza i wód. Przez wprowadzanie nowych technologii sukcesywnie zmniejsza się emisję CO2 i pyłów, nowe sieci kanalizacyjne i dziesiątki nowych oczyszczalni ścieków spowodowały poprawę jakości wód w rzekach. Zdecydowanie gorzej postępuje usuwanie zanieczyszczeń z gleb. Często pod względem powierzchniowym gleby zdegradowane mają niewielki udział procentowy w całkowitej wielkości terenu (miasta, gminy itp.) jednak ze względu na swoisty charakter stanowią duże zagrożenie środowiskowe. Na skażonej glebie spada poziom bioróżnorodności, życie organiczne jest ubogie, w skrajnych przypadkach całkowicie zanika. Opady atmosferyczne częściowo wypłukują substancje toksyczne i wraz ze spływem wód gruntowych roznoszą je po bliższej i dalszej okolicy. Skażeniu mogą ulegać studnie, ujęcia wód, najbliższe cieki wodne. Zasięg toksycznego oddziaływania jest czasem trudny do oszacowania, ale zawsze wielokrotnie większy od pierwotnie zanieczyszczonego terenu.

Nasze laboratorium analizuje próbki gleb pod kątem zgodności ze standardami jakości (rozporządzenie Min. Środowiska z dn. 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, Dz.U. z dnia 4 października 2002 r.)

Specjalizujemy się w analizowaniu zanieczyszczeń ropopochodnych i usuwaniu ich metodą fitoremediacji.

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do dyspozycji